e

Samla Capital sijoittaa kiinteistöihin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaan.

Samla Capital on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Haluamme Samlassa saavuttaa mahdollisimman hyvän tuoton asiakkaidemme sijoituksille hyödyntämällä mahdollisuudet ja hallitsemalla samalla sijoitusriskejä tehokkaasti. Uskomme, että ne sijoittajat ja yritykset, jotka huomioivat vastuullisuuteen liittyvät tekijät, hyötyvät pitkällä aikavälillä. Pitkäjänteinen vastuullisuusnäkökulman ja kestävyysriskien huomioiminen pienentää pitkällä aikavälillä myös Samlan hallinnoimien pääomien luontoon sekä sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön kohdistuvia ulkoisvaikutuksia.

Lisäksi tavoitteenamme on lisätä sijoitustoiminnan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien luottamusta. Tämän vuoksi olemme integroineet ESG-näkökohdat eli ympäristöön (Environmental), yhteiskuntaan (Social) ja hallintotapaan (Governance) vaikuttavat tekijät Samlan sijoitustoimintaan vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme mukaisesti.

Samla ottaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet huomioon hallinnoidessaan kiinteistöstrategialla toimivia vaihtoehtorahastoja. Samla toimii kiinteistöjen ja asuntojen ostajana, vuokranantajana, ylläpitäjänä ja rakennuttajana.

 

 

Samla on allekirjoittanut 08/2020 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (The UN-supported PRI, The Principles for Responsible Investment). Nämä periaatteet ovat kehittyneet globaalisti vastuullisen sijoittamisen parhaiden käytäntöjen lähtökohdaksi, ja ne ohjaavat myös Samlan vastuullisen sijoittamisen prosessien kehittämistä. UN PRI-periaatteiden allekirjoittajana Samla on sitoutunut

 • liittämään ESG-tarkastelun osaksi sijoitusprosesseja
 • toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
 • edistämään sijoituskohteidensa ESG-raportointia
 • edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
 • edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
 • raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Samlan vastuullisen sijoittamisen periaatteet pääset lukemaan

tästä linkistä.

Samlan palkka- ja palkkiopolitiikka on johdonmukainen sovellettavien vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa.


Ilmoitus sijoituspäätösten haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Finanssimarkkinatoimija: Samla Capital Oy

1. Yhteenveto

Samla Capital Oy (”Samla”) ottaa huomioon sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset. Pääasiallisilla haitallisilla kestävyysvaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Koska Samlan hallinnoimat vaihtoehtorahastot sijoittavat kiinteistöihin, pääasiassa mahdollisia ovat haitalliset vaikutukset ympäristölle. Samlan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kuvataan, miten ESG-näkökohdat eli ympäristöön (Environmental), yhteiskuntaan (Social) ja hallintotapaan (Governance) vaikuttavat tekijät huomioidaan sijoitustoiminnassa.
Samlan hallitus on hyväksynyt vastuullisen sijoittamisen periaatteet 10.9.2020 ja pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia on arvioitu tämän ilmoituksen mukaisesti ensimmäisen kerran 1.3.2021. Samla kehittää jatkuvasti haitallisten vaikutusten arviointiprosesseja sekä niistä annettavia tietoja.

2. Kuvaus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista

Samlan tunnistamat pääasialliset haitalliset vaikutukset ovat kiinteistöjen ja rakennusten käyttöön sekä rakennuttamiseen liittyviä seikkoja. Arvioitaessa haitallisia vaikutuksia huomioidaan

 • Kiinteistöjen mahdollinen käyttäminen fossiilisten polttoaineiden tuottamiseen tai kuljettamiseen
 • Kasvihuonepäästöt
 • Energiatehokkuus
 • Jätteidenlajittelu
 • Raaka-aineiden käyttö rakentamisessa ja korjaustöissä
 • Viheralueiden määrä
 • Maaperän kunto
 • Rakennusten käyttöturvallisuus

Samla tulee kuluvan vuoden aikana kehittämään rahastokohtaisesti valikoidut kestävyysindikaattorit ja raportoimaan niistä rahastojen toimintakertomusten yhteydessä. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta raportoida kvartaaleittain rahastokohtaisesti valikoidut kestävyysindikaattorit osana rahastojen kvartaaliraportteja.

Haitallisten vaikutusten välttämiseksi ja/tai vähentämiseksi kuluvana vuonna Samlan tavoitteena on toteuttaa valikoituihin hallinnoimiinsa kohteisiin kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavia hankkeita, joilla tavoitellaan vähennyksiä kasvihuonepäästöihin sekä alempaa energiankulutusta lämmitykseen ja sähkönkäyttöön liittyen. Lisäksi tavoitteena on siirtyä enenevässä määrin vihreän sähkön käyttöön ja alentaa jätehuollon ympäristövaikutuksia. Lisäksi tavoitteena on tehdä kaikissa hallinnoiduissa kiinteistökohteissa auditointikäynnit, joilla kartoitetaan mahdollisia tarvittavia lisätoimenpiteitä haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi.

3. Kuvaus periaatteista, joiden avulla tunnistetaan ja priorisoidaan pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset

Samla pyrkii tunnistamaan hoitamiensa vaihtoehtorahastojen sijoituspäätösten haitalliset kestävyysvaikutukset useilla tavoilla. Jos Samla arvioi potentiaalisen sijoituskohteen haitalliset kestävyysvaikutukset suuriksi yhden tai useamman indikaattorin suhteen, sijoitus voidaan jättää tekemättä. Jos olemassa olevan sijoituskohteen haitalliset kestävyysvaikutukset arvioidaan suuriksi yhden tai useamman indikaattorin suhteen, selvitetään mahdollisuuksia sijoituskohteesta luopumiseen tai kohteen haitallisia kestävyysvaikutuksia voidaan pyrkiä vähentämään aktiivisen omistamisen kautta, kuten on tarkemmin kuvattu Samlan vastuullisen sijoittamisen periaatteissa. Samla pyrkii prioirisoimaan sijoituskohteita, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat pienimmät. Toisaalta se voi myös sijoittaa kohteisiin, joiden haitallisia kestävyysvaikutuksia se pystyy uskottavasti omalla aktiivisella työllään alentamaan esimerkiksi aktiivisen omistajuuden kautta.

4. Viittaukset kansainvälisiin standardeihin

Samla soveltaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (The UN-supported PRI, The Principles for Responsible Investment).
Samla tulee seuraavan vuoden aikana asettamaan hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen tuleville vuosille.

Voimaantulo

Tämä ilmoitus on tullut voimaan 1.3.2021 ja se tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Samla Capital rahoitti koulun rakentamisen 200 lapselle Bangladeshiin

Elokuussa 2017 Myanmarin armeijan hyökkäys rohingyamuslimien kyliin pakotti satoja tuhansia rohingyoita jättämään kotinsa ja pakenemaan vainoa ulkomaille. Valtaosa heistä asettui asumaan Etelä-Bangladeshissa sijaitsevaan Cox’s Bazariin, jonne nousi maailman suurin pakolaisleiri Kutupalong vain muutamassa kuukaudessa. Kutupalongin leirissä asuu noin 600 000 ihmistä, ja sen lähistöllä on useita pienempiä rohingyojen kyliä.

Rahoitimme lahjoituksena Fida Internationalin kautta Kutupalongin pakolaisleirin viereen 200 lapsen koulurakennuksen, joka valmistui syyskuussa 2020. Koulun rakentamisesta ja toiminnasta vastaavat Fidan paikalliset yhteistyökumppanit. Uusi koulurakennus laajentaa alueen nykyisen koulun tiloja kahden luokkahuoneen, toimiston ja majoitustilojen verran. Koulussa pakolaisleirin lapset saavat toivottua suojaa, turvaa ja opetusta, joka tukee lasten tulevaisuutta.

Urheilu on merkittävä osa ihmisten hyvinvointia

Liikunta ja urheilu on lähellä Samlan omistajien sydäntä – onhan yksi perustajistammekin entinen olympiahiihtäjä. Haluamme auttaa ihmisiä löytämään liikkumisen parantavan voiman ja liikkumisen ilon sekä auttaa nuoria, kunnianhimoisia urheilijan alkuja pääsemään eteenpäin tavoitteissaan. Tuemme paikallisia urheiluseuroja, ja osallistumme aktiivisesti urheilumaailman varainhankintaan ja sponsorointiin.

 

Samla Capital mukana kannustamassa nuoria

Samla Capital jakoi keväällä 2019 yli sata stipendiä Jyväskylän alakoululaisille. Stipendeillä haluamme olla mukana kannustamassa nuoria koulunkäynnissä ja tsemppaamassa heitä saavuttamaan ja ylittämään asetetut tavoitteet.

Lataa avaintietoasiakirja