fbpx
e

Tietosuojaseloste

 

SAMLA CAPITALIN TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018

Samla Capital Oy (“Samla Capital”)
Kauppakatu 18 C 35
40100 Jyväskylä
Y-tunnus 2684294-3

1. Miten Samla Capital käsittelee henkilötietoja

Samla Capital pyrkii olemaan mahdollisimman läpinäkyvä toiminnassaan sekä on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Siksi meille on tärkeää, että sinä asiakkaanamme ymmärrät, mitä teemme henkilötiedoillasi ja että luotat siihen, että käsittelemme henkilötietojasi turvallisella tavalla.

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä Samla Capital pyrkii jatkuvasti varmistamaan, että tuotteemme, palvelumme ja sisäiset prosessimme täyttävät henkilötietojen käsittelyyn liittyvät vaatimukset.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Samla Capital käsittelee ja suojaa henkilötietojasi, mitä oikeuksia sinulla on asiakkaanamme ja miten voit käyttää oikeuksiasi. Jos sinulla on kysyttävää Samla Capitalin tietosuojaa koskevista periaatteista tai yksityisyys- ja tietosuojasta, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hannu.saastamoinen(at)samla.fi.

Samla Capitalissa rekisterinpitäjänä toimii Samla Capital Oy ja/tai se Samla Capitalin hallinnoima yhtiö tai rahasto, jonka kanssa asioit. Rekisterinpitäjien tiedot saat yllä olevasta sähköpostista.

Ennen kuin aloitat käyttämään Samla Capitalin tuotteita ja palveluita, on tärkeää, että luet ja ymmärrät tietosuojaselosteessa kuvatut tietosuojakäytännöt.

Tässä selosteessa käyttämällämme ”Sinulla” viittaamme asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten tosiasiallisiin edunsaajiin, yhteyshenkilöihin, valtuutettuihin edustajiin ja yrityksen vastuuhenkilöihin.

Samla Capital noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten EU:n tietosuojaasetusta (General Data Protection Regulation, GDPR, 2016/679) ja henkilötietolakia (523/1999).

2. Mitä henkilötietoja Samla Capital kerää

Samla Capital kerää Samla Capital käsittelee henkilötietoja, jotka on toimitettu kiinnostuksen ilmauksen tai sopimuksen tekemisen yhteydessä. Muita sopimuksen hallinnointiin liittyviä tietoja voidaan myös käsitellä. Samla Capital voi tallentaa sähköpostiviestintää tai muulla tavoin dokumentoida vuorovaikutusta ja kommunikaatiota Samla Capitalin ja asiakkaan välillä.

Henkilötietojen luovuttaminen voi olla lakisääteinen vaatimus, sopimukseen liittyvä vaatimus tai sopimuksen tekemiseen liittyvä vaatimus. Alla on lueteltu henkilötietokategoriat, joita keräämme, sekä esimerkkejä kuhunkin kategoriaan kuuluvista henkilötiedoista.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jaotella seuraavasti:

 • Tuntemistiedot: Tietoja, joita voidaan suoraan käyttää tunnistamiseesi, kuten nimi ja henkilötunnus. Meillä on velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta hyväksyttävästä tuntemisdokumentista.
 • Yhteystiedot: Puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet ja osoitteet (mukaan lukien postiosoite ja ulkomaiset osoitteet)
 • Taloudelliset tiedot: Sopimuksen tyyppi, tapahtumatiedot, luottotiedot, varallisuus- ja tulotiedot.
 • Lakisääteisiin vaatimuksiin liittyvät tiedot: Tietoja, joita Samla Capital tarvitsee tuntemisvelvoitteen toteuttamiseksi sekä hallitakseen rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä riskejä. Tällaisia tietoja ovat esim. pääasiallinen toimeentulosi lähde, varojen alkuperätiedot sekä tietoja, jotka liittyvät verovelvollisuuteen toisessa maassa, kuten ulkomainen verorekisterinumero sekä kansalaisuus ja maa, jossa olet verovelvollinen.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta

Osa Samla Capitalin keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä varallisuus-, tulo- ja luottotiedot, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan tuotteen tai palvelun. Keräämme tarvittaessa tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta

 • Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. väestörekisteri, verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit), pakotelistat (kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n tai YK:n, ja kansallisten järjestöjen, kuten Office of Foreign Assets Control -yksikön (OFAC), ylläpitämät listat), luottotietorekisterit ja muut kaupalliset tiedonvälittäjät, jotka antavat tietoja esimerkiksi tosiasiallisista edunsaajista ja poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.
 • Yhteistyökumppaneilta, jos heillä on oikeus ja lupa luovuttaa henkilötietoja käyttöömme
 • Muilta Samla Capitalin hallinnoimilta yhtiöiltä ja rahastoilta, joita hallinnoimme

3. Miten Samla Capital voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla

Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä tarjota tuotteita ja palveluitamme tai tehdä sopimuksia kanssasi.

Sopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen tarjouksen ja sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät.

Esimerkkejä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:

 • Sijoituksen tekemiseen tarvittavat prosessit
 • Asiakaspalvelu sopimusaikana

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus)

Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä.

Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:

 • asiakkaan tuntemisvelvollisuus (KYC eli Know Your Customer)
 • rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen
 • pakotetarkistukset
 • kirjanpitosäädökset
 • raportointi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaisille
 • riskienhallintaan liittyvät velvollisuudet
 • muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten rahastoihin liittyvään lainsäädäntöön

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, voivat perustua myös henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa tuotevalikoimaamme, asiakaspalveluamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia. Samla Capitalilla on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin.

Suostumus

Voimme tarvittaessa pyytää sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

4. Kenelle Samla Capital voi luovuttaa henkilötietoja

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Samla Capitaliin kuuluville yhtiöille ja liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että asiaan kuuluvia finanssialan salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen saattaa myös edellyttää henkilötietojesi luovuttamista.

Kolmannet osapuolet ja Samla Capitaliin kuuluvat yhtiöt

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Samla Capitalin ulkopuolelle markkinointi-, myynti, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset asianomaisissa maissa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin

Samla Capital ei lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolissa niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta. Poikkeuksena on tiettyjen sähköpostilistojen perusteella lähetettävien sähköpostien lähetys asiaan tarkoitetun palvelun avulla, jonka palvelin sijaitsee EU:n ulkopuolella USA:ssa. Kyseinen palveluntarjoaja noudattaa Euroopan ja Yhdysvaltain Yksityisyyden suoja -sopimusta (EU-U.S Privacy Shield), joka on Euroopan Unionin henkilötietosuojan standardien mukainen.

5. Miten Samla Capital suojaa henkilötietoja

Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin tärkeää ja suhtaudumme siihen sekä muihin tietosuoja-asioihin vakavasti pitämällä henkilötietojen suojaamisen liiketoimintamme perustana. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

6. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Samla Capitalin hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:

A) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Oikeutta tutustua voidaan kuitenkin rajoittaa lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja Samla Capitalin liiketoimintakonseptin ja liiketoiminnan käytäntöjen nojalla. Samla Capitalin liikesalaisuudet sekä sisäiset arviot ja materiaalit saattavat vaikuttaa siihen, että tietoihin pääsyä rajoitetaan.

B) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

C) Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa
 • Tietojen käsittely on lainvastaista

Meillä on finanssisektorin lainsäädännön vuoksi monissa tapauksissa velvollisuus säilyttää henkilötietojasi asiakassuhteen ajan ja jopa sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateiden käsittelemiseksi.

D) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

E) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.

F) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee vain henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Evästeet

Samla Capital kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Samla Capitalin verkkosivustoa ja palveluita, mutta tämä valinta voi rajoittaa sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

samlacapital.fi-sivuston ja muiden Samla Capital Oy:n omistamien sivustojen keksejä voidaan hyödyntää sivuston käytettävyyden kehitykseen (Google Analytics) sekä yrityksen markkinointitarkoituksiin (Facebook sekä Google AdWords tai muu vastaava digitaalinen mainoskanava). Sivuston keksit keräävät demografia- ja aihepiiritietoja, joista voi selvitä käyttäjän ikä ja sukupuoli, käyttäjän verkkosivustokäyttäytyminen Samla Capitalin verkkosivuilla, käyttäjän käyttämä selain- ja verkkoyhteys sekä muut HTTP-tiedot.

Verkkosivusto käyttää myös Mailchimp-uutiskirjejärjestelmää, johon talletetaan nimi- ja sähköpostitiedot käyttäjän tilatessa Samla Capital Oy:n uutiskirjeen. Käyttäjät voivat hallita omia tietojaan Mailchimpissä sähköposteista löytyvän linkin avulla.

8. Kuinka kauan Samla Capital säilyttää henkilötietoja

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Jos säilytämme tietojasi muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täytäntöön panemiseen, kuten rahanpesun estämiseen, kirjanpitoon ja vakavaraisuusvaatimusten toteuttamiseen, säilytämme tietoja vain, jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

Alla on esitelty ainoastaan selvennykseksi esimerkkejä tietojen säilytysajoista:

 • Rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja petosten estäminen, havaitseminen ja tutkiminen: vähintään viisi vuotta liikesuhteen päättymisen tai yksittäisen tapahtuman suorituksen jälkeen
 • Kirjanpitosäädökset: kymmeneen vuoteen asti
 • Muut velvollisuudet, jotka liittyvät palvelu- tai tuotekohtaiseen lainsäädäntöön, kuten ja rahastoihin liittyvään lainsäädäntöön: seitsemään vuoteen asti
 • Tiedot sopimuksen täytäntöön panemisesta: kymmeneen vuoteen asti asiakassuhteen päättymisestä oikeusvaateilta puolustautumista varten

9. Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Samla Capital ei rajoita tietosuojaselosteessa kuvattuja tai soveltuvien tietosuojalakien mukaisia oikeuksiasi niillä lainkäyttöalueilla, joissa Samla Capital toimii. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto Samla Capitaliin tai tietosuojaviranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttä Samla Capitalin henkilökuntaan. Ensisijainen yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa Samla Capitalissa on Hannu Saastamoinen, jolle voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen hannu.saastamoinen(at)samla.fi tai kirjeitse osoitteeseen Samla Capital Oy, Hannu Saastamoinen, Kauppakatu 18 C 35, 40100 Jyväskylä. Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.